Prestetjenesten i Hallingdal


Vi har til nå hatt ti prestestillinger i Hallingdal prosti, fordelt på 9,5 årsverk.  Soknepreststillingen i Flå har stått ubesatt siden juni 2015. Videre har vi hatt to sykemeldte prester siden februar 2016.
Vi har løst dette ved at Terje Eklund har vært vikar i Flå og Nes, og ved at prostiprest Arne Jensen har hatt mer tjeneste i nedre del av prostiet.  Prosten har tatt noe vikartjeneste, men vi har også måttet avlyse noen gudstjenester. Både i Flå, Nes og Ål. Det har skjedd i samråd med kirkevergene.
Parallelt med dette har økonomien i bispedømmet blitt trangere.  De satte ned et bemanningsutvalg som kom med en rapport ut fra visse kriterier i forhold til innbyggertall, antall gudstjenester og kirkelige handlinger.  Bispedømmerådet må skjære ned fem årsverk, og siden administrasjonen ble «slanket» i forrige runde, kommer nedskjæringene nå blant prestene.  I sitt augustmøte vedtok bispedømmerådet at Hallingdal må bidra med ett årsverk. Det skal ikke skje ved oppsigelse, men ved ledighet, omorganisering, eller naturlig avgang.
Vi har ikke lenger hjemmel for en 100% soknepreststilling i Flå. Vi regner også med at vi mister den halve stillingen som rådgiver og sekretær for prosten.  I denne prosessen har vi et nært samarbeid med ledelsen på bispekontoret.
Terje Eklund har gått inn i et vikariat i Valdres fra 1.10.16. Vi har forsøkt flere vikarløsninger uten å lykkes. Det som er på plass, er at Kjell Bjørka skal ha tjeneste i Flå i desember.  Prosten har også mulighet til å bruke sin styringsrett ved behov.  Prestene er ansatt med prostiet som tjenestedistrikt, og kan dermed gjøre tjeneste i andre sokn enn der de har sin base.
For å løse prestesituasjonen i Nes og Flå, har vi nå lyst ut en stilling som 100 % prostiprest i Hallingdal med tjeneste i nedre del av prostiet. Det gjør vi som et midlertidig grep for å løse den situasjonen vi har her og nå. Det betyr ikke at vi endrer de to stillingshjemlene vi har som 100% sokneprest i Nes, og 50% sokneprest i Flå.
Dette er en krevende situasjon for bispedømmet. Det har også vært krevende for prostiet.  Aller mest krevende er situasjonen for dere i Flå og Nes.  Det har vist med all mulig tydelighet at en trenger lokale prester.  Både i staber og rådsmøter, i gudstjenester og kirkelige handlinger.  I konfirmantarbeid og annet menighetsarbeid, og som del av bygdemiljøet.  Vi håper at utlysningen av den nye stillingen vil innebære en ny giv i menighetene!
Vigdis Moen Storhaug
prost i Hallingdal

 

Tilbake